Tree Index
 19-9-2007  Sapcote,Leics   Graham Calow
 8-5-2008  Sapcote,Leics   Graham Calow
 19-9-2007  Sapcote,Leics   Graham Calow
 19-9-2007  Sapcote,Leics   Graham Calow
 19-9-2007  Sapcote,Leics   Graham Calow
 new growth
 22-5-2008  Sapcote,Leics   Graham Calow
 9-9-2010  Formby,Merseyside   Phil Smith
 Sorbus intermedia (NE)